Blog

Lorem ipsum dolor set atsonic

 • Het betoverde land achter de kleerkast

  0

  http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/7/4/5/7/666877547.jpg

  Dit essay staat ook in het boek Van God los. Het einde van de christelijke politiek? dat nog steeds in de winkels te koop is. In vijftien essays bespreken Remco van Mulligen en ik de toekomst van de christelijke politiek in Nederland.

   

  Door: Ewout Klei

   

  De Engelse schrijver C.S. Lewis publiceerde veel boeken over het christelijk geloof, maar hij is in de Angelsaksische wereld toch vooral bekend geworden met zijn kinderboekenserie over Narnia, het betoverde land achter de kleerkast. In Narnia draait alles om de leeuw Aslan, die symbool staat voor Jezus. Zoals Jezus de wereld redde door te sterven aan het kruis, zo redde Aslan Narnia door te sterven op de stenen tafel. En zoals Jezus na de opstanding des vleses de satan en zijn demonen versloeg, zo versloeg Aslan de White Witch en haar legers.

  Vanwege de zware christelijke symboliek, is de kinderfantasy van Lewis ook populair bij volwassenen. Sommige enthousiaste Lewis-fans, zoals de conservatieve publicist Bart Jan Spruyt, wanen zich ook nadat ze het boek hebben neergelegd soms heel even in Narnia:

   

  “Onlangs had ik een debat, een nogal ongemakkelijk debat, met een vrouwelijke representante van het secularisme, en in de auto naar huis zag ik haar gezicht steeds voor me. Ik kende dat gezicht, maar waarvan ook al weer? Een wit gezicht, strak, ijzig. Weken later wist ik het ineens. Jadis, de koningin van Narnia, de White Witch, witte tovenares, uit de verhalen van C. S. Lewis! Het land achter de kleerkast waarover zij regeert, heeft zij zo betoverd dat het er altijd winter blijft, doods, koud, onvruchtbaar. Het wordt er nooit meer kerstfeest. Haar macht wordt verbroken wanneer het een jongen lukt om met zijn zwaard de toverstaf van de tovenares kapot te slaan, en door de levenwekkende adem van de uit de dood herrezen leeuw Aslan. Het doodse wit maakt plaats voor een regenboog aan kleuren. Doodse stilte wordt vervuld van lachen en zingen.

  Om het doodse wit van het secularisme te verdrijven, en te voorkomen dat alle lachen en zingen in een koude, doodse stilte verandert, moet het toverstokje van de seculieren opnieuw met het zwaard worden verbroken. En dat zwaard kan niet anders dan het zwaard van de Geest zijn, Die zoals bekend niet werkt door kracht of geweld.”

   

  In de ogen van Spruyt is de White Witch, die bij Lewis symbool staat voor de Satan, D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Zij is een pleitbezorger van het secularisme. Ook in Nederland wint het secularisme volgens Spruyt terrein. Immers, een seculiere meerderheid in de Tweede Kamer wilde het onverdoofd ritueel slachten van dieren door joden en islamieten verbieden. Als de seculieren hun zin krijgen, zo voorspelt Spruyt, verandert Nederland in een doods winterlandschap, waar er voor zichtbaar geloof geen plaats meer is.

  Spruyt is in het Nederlandse politieke landschap niet de enige die het secularisme als bedreiging ziet. Volgens Henk van Rhee van de christelijke hulporganisatie Stichting tot Heil des Volks ligt het orthodoxe christendom permanent onder vuur. Om die reden lanceerde hij het idee van een proefprocessenfonds om de christelijke vrijheid te beschermen. Dit natuurlijk naar analogie van het in 2002 gestarte proefproces van het feministische Clara Wichmann Fonds tegen de SGP, vanwege het vrouwenstandpunt van die partij. Van Rhee stelt dat we geloofsonvrijheid te lang met het communisme en de islam hebben geassocieerd. Volgens hem zorgt ook het secularisme voor verdrukking en dit kan leiden tot vervolging van christenen. Kritische geluiden over het secularisme wijzen vooral in die richting.

  Verandert Nederland dankzij de seculieren in Narnia, in een winterland?

   

  ‘Seculiere meerderheidscultuur’

  De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy stelt dat Nederland een ‘seculiere meerderheidscultuur’ kent, waarin minderheden worden gemarginaliseerd. Zijn begrip ‘seculiere meerderheidscultuur’ duikt tegenwoordig vaak op in analyses over de huidige Nederlandse samenleving. Het is een nadere inkleuring van het begrip ‘meerderheidscultuur’, dat Paul Scheffer bezigde in zijn beroemde boek Het land van aankomst. Scheffer ziet ‘meerderheidscultuur’ als iets positiefs. Migranten moeten zich, als zij goed in de samenleving willen functioneren, voegen naar deze dominante cultuur. Kennedy daarentegen ziet het als iets negatiefs. De ‘seculiere meerderheidscultuur’ is volgens hem dwingend en intolerant.

  In een interview, dat in juni 2005 in het dagblad Trouw verscheen, vertelt Kennedy dat het begrip tolerantie in de jaren zestig een grote transformatie heeft ondergaan. In de tijd van de verzuiling betekende tolerantie dat je een zeker begrip kon opbrengen voor de opvattingen van de ander, ook al was je het er hartgrondig mee oneens, en dat je anderen daarom niet opzettelijk moest kwetsen. Tolerantie was noodzakelijk, want anders konden de verschillende groepen mensen niet met elkaar samenleven. Vanaf de jaren zestig werd tolerantie echter iets wat anderen moesten hebben, en wat van anderen kon worden geëist. Als gevolg van snelle secularisatie, ontkerkelijking en ontzuiling ontstond er volgens Kennedy in Nederland een seculiere meerderheidscultuur, die afwijzend stond tegenover religieuze minderheden. Aanvankelijk waren orthodoxe christenen de kop van jut, in het nieuwe millennium werden dit de islamitische nieuwkomers waar ook Scheffer in zijn boek over schrijft. De seculiere meerderheid eist tolerantie van deze minderheden en plaatst ze steeds weer in de beklaagdenbank. De opmerking van Rita Verdonk, in het kabinet Balkenende II Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, dat moslims moeten leren kritiek te incasseren, is volgens Kennedy veelzeggend. Beledigen mag, en degenen die daar moeilijk over doen, worden als intolerant bestempeld. Kennedy hekelt de seculiere opstelling. Deze is slecht voor de minderheid en bij de seculiere meerderheid ontbreekt vaak het vermogen tot zelfreflectie.

  Hoofdredacteur Erica Meijers van het GroenLinks-magazine De Helling schreef in 2011 vlammend betoog over ‘de nieuwe onverdraagzaamheid bij links’. In haar geruchtmakende essay  bekritiseert ze de religiekritische koers van GroenLinks. Niet alleen Geert Wilders maakt een karikatuur van de islam, maar dat gebeurt volgens haar steeds vaker ook in linkse kringen. In het politieke discours van links wordt ‘seculier’ vereenzelvigd met ‘beschaving’, ‘verlichting’ en ‘vrijzinnigheid’, terwijl ‘orthodoxie’ in het algemeen, en orthodoxe vormen van de islam in het bijzonder, al snel in verband gebracht worden met ‘barbarij’, ‘achterlijkheid’ en ‘fundamentalisme’. Mensen denken volgens haar tegenwoordig veel te snel in frames, beelden, die de maatschappelijke werkelijkheid in een knellend keurslijf dwingen. Op dit moment winnen de karikaturen van religie aan kracht, wat de politiek legitimeert om er harder tegen op te treden.

  Orthodoxie is volgens Meijers niet hetzelfde als fundamentalisme. Orthodoxie is breed, staat in een eerbiedwaardige traditie met eeuwenoude papieren, terwijl fundamentalisme smal is en iets van een veel recentere datum. In navolging van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer stelt Meijers dat religie een januskop heeft: een lelijk en een mooi gezicht. Tegenwoordig wil men echter alleen het lelijke gezicht zien. Pas als de seculiere partijen zich losmaken van hun karikatuurbeelden, kunnen ze gelovigen weer recht in de ogen kijken en de ander nemen zoals hij echt is, en niet als een woeste barbaar.

  Die karikatuurbeelden waartegen Meijers ten strijde trekt kennen een langere geschiedenis. Al in de jaren tachtig werden  bijvoorbeeld de orthodoxe christenen in het politiek-maatschappelijke debat als fundamentalistisch uitgemaakt. Dit overkwam de kleine christelijke partijen SGP, GPV en RPF. In het inmiddels ontzuilde Nederland werden de nog verzuilde partijtjes niet alleen als reservaten van de verzuiling beschouwd, maar ook als broeinesten van religieuze onverdraagzaamheid. Het machtige en gematigde CDA was weliswaar niet geliefd bij de (progressieve) pers, maar werd niet als fundamentalistisch bestempeld.

  In 1981 kwamen progressief en seculier Nederland in het geweer, toen er even sprake van was dat CDA en VVD een minderheidskabinet wilden vormen dat zou leunen op de gedoogsteun van de kleine christelijke partijen. In de Volkskrant trok columnist Jan Joost Lindner fel van leer tegen deze ‘Staphorster variant’, die als wisselgeld voor haar gedoogsteun alle vrijzinnige vernieuwingen zou tegenhouden. Het Overijsselse boerendorp Staphorst, waar tot in de jaren zestig overspelige stelletjes in een mestkar werden rondgereden, stond bij Lindner symbool voor de barbaarsheid van het christendom. Ook het Humanistisch Verbond wilde onder geen beding dat SGP, GPV en RPF invloed op het kabinetsbeleid zouden uitoefenen, en waarschuwde in een open brief CDA en VVD voor deze ‘theocratische partijtjes ter rechterzijde’.

  Medio jaren tachtig laaide dezelfde discussie weer op, toen PvdA-leider Joop den Uyl de drie kleine christelijke partijen ‘a-democratisch’ noemde. In een toespraak die hij hield op een feestelijke bijeenkomst over negentig jaar sociaaldemocratie, stelde Den Uyl dat de manier waarop er in SGP, GPV en RPF over democratie werd gedacht, ‘een latente bedreiging (…) van wezenlijke vrijheden’ vormde. GPV-leider Gert Schutte bestreed tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 1984 de aanval van Den Uyl, en verzekerde iedereen dat het GPV zich aan de democratische spelregels hield. In de loop van dit Kamerdebat werd duidelijker wat Den Uyl precies met ‘a-democratisch’ bedoelde, namelijk dat de kleine christelijke partijen met beroep op de Bijbel zich verzetten tegen het gelijkheidsidee, dat ten grondslag zou liggen aan de Nederlandse democratie, en anderen discrimineerden. De Bijbel was volgens Den Uyl bovendien een ‘niet-verifieerbare’ bron, en door zich op de Bijbel te beroepen onttrokken de kleine christelijke partijen zich aan de normale politieke discussie. Den Uyl eiste tolerantie van minderheden en verdedigde het standpunt van de Duitse filosoof Jürgen Habermas, namelijk dat in het publieke domein alleen zinvol kan worden gediscussieerd als men argumenten gebruikt die voor alle partijen acceptabel zijn. RPF-leider Meindert Leerling zei daarom heel erg de indruk te hebben dat Den Uyl van SGP, RPF en GPV politieke paria’s wilde maken, die net als Hans Janmaat van de Centrumpartij moesten worden gemeden en bestreden. Leerling hoopte dat er voor het christelijke geluid in het parlement nog wel ruimte zou blijven.

  Lindner, het Humanistisch Verbond en Den Uyl maakten een karikatuur van de kleine orthodox-christelijke partijen door ze te bestempelen als aartsconservatief en intolerant en te stellen dat ze in potentie een gevaar vormden voor de Nederlandse democratie. Dat SGP, GPV en RPF in het parlement samen slechts zes zetels hadden en nog geen deuk in een pakje boter konden slaan, wist men natuurlijk ook wel. Het spookbeeld Staphorst was echter nodig om de eigen identiteit extra te onderstrepen, het was een oefening in seculiere zelfbevestiging.

  Tegenwoordig is de term Staphorst een beetje in onbruik geraakt. Toen de SGP in 2011 gedoogsteun verleende aan het wankele kabinet-Rutte I sprak men niet over Staphorst maar over de Poldertaliban (zie ook hoofdstuk 7 ‘De emancipatie van de SGP’). Religieuze onverdraagzaamheid en barbaarsheid worden nu allereerst in verband gebracht met de islam, ook als de minderheid die zich intolerant opstelt christelijk is.

   

  Hashtag haatbaard

  Sinds 2001 heeft het islamdebat Nederland in zijn greep, het debat over de vraag of de islam een bedreiging vormt voor de Nederlandse democratie en rechtsstaat. Dit debat gaat niet zozeer over moslims en de islam in het algemeen, maar vooral over fundamentalistische moslims en de vraag of de islam een politieke ideologie is.

  In Nederland wonen bijna één miljoen moslims. Zij zijn verdeeld in uiteenlopende etnische groepen, waarvan de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen de grootste zijn. Het etnische onderscheid is het belangrijkst, maar daarnaast spelen ook dogmatische verschillen een rol. De meeste moslims in Nederland behoren tot de soennitische islam, maar er zijn ook andere richtingen te herkennen. De eerste moskee in ons land is bijvoorbeeld gesticht door de ahmadiyya, een stroming die door de meeste andere moslims als ketters wordt beschouwd. Daarnaast is zo’n twintig procent van de Turkse moslims aleviet, een vrijzinnige stroming binnen de sjiitische islam. Binnen de fundamentalistische islam, die sjiitisch of soennitisch kan zijn, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen fundamentalisten die gebruikmaken van geweld en zij die dat niet doen. Haitham al-Haddad is een fundamentalistische soennitische moslim die een theocratische islamitische staat nastreeft, maar hij maakt geen gebruik van geweld. Ook roept hij moslims niet op om terroristische aanslagen of andere gewelddaden te plegen. Al-Haddad kun je daarom ook niet gelijkstellen met de terroristische organisatie Al-Qaida.

  In het islamdebat is het trouwens niet alleen Geert Wilders die beelden oproept van boze mannen met baarden, ook progressief Nederland doet hier lustig aan mee. Als Pauw & Witteman een debat willen met een ‘echte’ moslim, vragen ze nooit een degelijke CDA- of PvdA-politicus. In plaats daarvan nodigen ze theatraal tegendraadse fundamentalisten uit als Mohammed Enait, de advocaat die niet wilde opstaan voor de rechter omdat hij het Nederlandse recht niet respecteerde. Of Izz ad- Din Ruhulessin, de Nijmeegse student Arabisch en politicologie die in de Volkskrant Iran verdedigde toen men daar een overspelige vrouw wilde stenigen.

  Ook het Amsterdamse debatcentrum De Balie heeft een fascinatie voor deze ‘oorspronkelijke’ moslims. Het debat dat op vrijdagavond 17 februari 2012 in Amsterdam werd gevoerd tussen de fundamentalistische geestelijke Haitam al-Haddad, journalist Kustaw Bessems en GroenLinks-Kamerlid en vrijzinnige moslim Tofik Dib en de commotie eromheen,  hadden wel iets weg van een circusact van honderd jaar geleden.

  Al-Haddad was uitgenodigd door een islamitische studentenvereniging om aan de Vrije Universiteit van Amsterdam te komen spreken. Omdat Al-Haddad bekend stond als een antisemiet die onderdrukking van vrouwen propageerde, hadden enkele partijen in het parlement grote bezwaren tegen zijn komst. In reactie op deze commotie besloot de VU-leiding dat het niet zou doorgaan, in ieder geval niet in het gebouw van de universiteit. Debatcentrum De Balie wierp zich vervolgens op als centrum van het vrije woord, en besloot de beste man wel een podium te geven. Vanwege de rel was de zaal snel uitverkocht. Een aantal websites besloot  het debat een livestream uit te zenden, en politici, journalisten en verder iedereen met een mening twitterden al enkele uren voor aanvang in ongezouten bewoordingen over Al-Haddad. GroenLinks-coryfee Femke Halsema noemde hem een ‘malloot’, wat die avond één van de vriendelijkste kwalificaties was. Heel vaak verscheen in tweets  de hashtag ‘haatbaard’ (#haatbaard). Niet alleen openlijke en heimelijke sympathisanten van Geert Wilders, maar ook grachtengordelbewoners als opiniemaakster Maja Mischke en PvdA-politicus Kaj Leers bezigden deze term.

  Ondanks alle mooie woorden over het vrije woord was het Baliedebat eigenlijk geen ‘echt’ debat. In zo’n ideaal debat probeert men de ander te overtuigen, en doet men ook zijn best de ander te begrijpen. Al-Haddad leek echter vooral te zijn gekomen om zijn eigen mening te verkondigen. Soms deed hij ronduit curieuze uitspraken, bijvoorbeeld dat westerse moslimvrouwen die overspel hadden gepleegd, graag naar een islamitisch land zouden willen afreizen om daar gestenigd te worden. Door zijn extreme uitspraken maakte hij het zijn opponenten makkelijk om zichzelf te bevestigen in hun seculiere superioriteitsgevoelens. Al-Haddad werd hierdoor het levende symbool van achterlijkheid, onverdraagzaamheid en haat: der ewige Muslim. Men zocht naar de meest extreme formuleringen om afstand te nemen van de imam: hij moest als een bebaarde barbaar worden gedehumaniseerd.

  Dat het debat in De Balie uitverkocht was heeft vermoedelijk ook te maken met een zekere behoefte aan sensatie. Honderd jaar geleden bezochten mensen het circus vanwege de dwergen en de vrouw met de baard. De ‘verlichte’ Nederlanders waren in 2012 niet veel anders, ze bezochten De Balie om naar een ‘echte’ moslim te kijken, een #haatbaard.

   

  Ruimte voor het individu

  Van christenen en moslims bestaan veel karikaturen en karikaturen doen aan de werkelijkheid geen recht.  Er valt dus best iets voor de analyses van Kennedy en Meijers ten aanzien van het seculiere denken en religie te zeggen. Toch is er ook wel wat op af te dingen, want Kennedy en Meijers zijn beide eenzijdig, ze vertellen slechts een deel van het verhaal. Ze hebben alleen het mooie gezicht van religie willen zien, en hebben het lelijke gezicht van deze januskop afgepoetst. Daarnaast maken zij van het seculiere denken ook een karikatuur, een die wel erg zwart is ingekleurd, met als gevolg een te weinig verlicht plaatje. Zo vindt August Hans den Boef, auteur van boeken als God als hype en Nederland seculier!, dat Meijers orthodoxie veel te positief taxeert. Orthodoxie is niet breed, maar een verstening van de traditie. Kwalijker vindt hij echter de groepsdwang onder orthodoxe gelovigen. Orthodoxie is immers geen vrije keus, je wordt er vanaf je kindertijd al mee geïndoctrineerd. Ten slotte willen orthodoxe gelovigen hun ‘reservaten’ uitbreiden. Als hun wereld botst met de seculiere wereld, moet de laatste volgens de orthodoxen natuurlijk wijken. Zo moet er een uitzonderingspositie zijn voor trouwambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo’s te huwen – de weigerambtenaren –  en voor artsen die weigeren euthanasie uit te voeren  – de weigerartsen. Maar eigenlijk willen orthodoxe gelovigen het homohuwelijk en de euthanasiewetgeving gewoon terugdraaien. Orthodoxen zijn niet uit op een modus vivendi maar willen de rechten van andersdenkenden beperken. Ze dienen volgens Den Boef daarom te worden bestreden. Of deze twee voorbeelden wel gelukkig zijn gekozen door Den Boef, daar kunnen vraagtekens bij worden gezet. Juist op het gebied van het homohuwelijk en de euthanasie is de traditionele christelijke moraal namelijk behoorlijk teruggedrongen in Nederland. Het homohuwelijk en de euthanasie zijn immers gelegaliseerd.

  Boris van der Ham, oud-parlementariër van D66 en huidig voorzitter van het Humanistisch Verbond, is qua toonzetting een stuk milder dan Den Boef. Hij richt zijn pijlen op het idee van de seculiere meerderheidscultuur, die volgens hem niet bestaat. Natuurlijk, de verzuiling is grotendeels voorbij, maar dat betekent volgens  hem niet dat het nu allemaal koekoek één zang is. Mensen zijn in de eerste plaats individuen, alle individuen zijn verschillend en denken verschillend. De overheid moet minderheden beschermen, maar niet als groepen. Zo’n benadering negeert namelijk de diversiteit bínnen orthodoxe groepen. Een groeiende minderheid binnen deze groepen heeft bijvoorbeeld geen moeite met het aangaan van homoseksuele relaties, maar voor dit geluid is vooralsnog geen ruimte.  Van der Ham wil de diversiteit binnen orthodoxe gemeenschappen óók recht doen. Het recht om af te wijken, is volgens hem daarom allereerst een individueel recht. Het perspectief ‘seculiere meerderheid’ versus ‘religieuze minderheden’ houdt met het individu onvoldoende rekening.

  Orthodoxie betekent ‘zuiver in de leer’. Orthodoxe groepen wijzen daarom visies die niet met hun eigen overeenkomen principieel af.  Zij dulden geen diversiteit in hun eigen groep. Van het GPV konden in de praktijk alleen mensen lid worden, die behoorden tot de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de ‘enige ware kerk’ (zie hoofdstuk 8 ‘De twee gezichten van de ChristenUnie’). De ChristenUnie, waarin het GPV in 2000 is opgegaan, denkt tegenwoordig wat ruimer. Niettemin sluit de partij de facto homoseksuelen uit voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies (hoewel er vast wel enkele uitzonderingen zijn die deze regel bevestigen).

  Den Uyl had in 1984 niet helemaal ongelijk. In tegenstelling tot de SGP waren GPV en RPF geen theocratische partijen, maar voluit democratisch waren ze ook niet. Volgens RPF-leider Meindert Leerling had de PvdA-voorman het eigenlijk best wel goed gezien. De democratie kende grenzen, voor de kleine christelijke partijen bestond er een hogere norm dan ‘de helft plus één’. Leerling wees op de boeken van oud-Kamerlid A.J. Verbrugh, de voorganger van GPV-leider Schutte, die in zijn trilogie Universeel en Antirevolutionair de democratie als staatsvorm afwees.

  Als Den Uyl in het al eerder genoemde debat met Schutte naar de boeken van Verbrugh had verwezen, had hij dit wellicht gewonnen. Het ideaal van de kleine christelijke partijen was niet een pluralistische samenleving waarin alle minderheden tot hun recht kwamen, maar een protestants land dat orthodoxe protestanten bevoordeelde.

  Na 2000 is de ChristenUnie van het ideaal van Nederland als protestantse natie afgestapt. Niettemin blijft men aanhikken tegen de democratische regel, dat de meerderheid beslist. In 2008, toen de ChristenUnie in de regering zat, wilde de partij tijdens de discussie over embryoselectie haar minderheidsvisie (een totaalverbod op embryoselectie) het liefst aan de rest van Nederland opleggen. Voorstanders van embryoselectie dwingen tegenstanders immers niet om ook aan selectie te doen, terwijl de ChristenUnie voorstanders wel selectie wil verbieden. De onbuigzame opstelling van de ChristenUnie ontketende een storm van protest, en columnisten Elsbeth Etty en Maarten ’t Hart lieten zich in het NRC-Handelsblad negatief uit over het christelijk geloof. In reactie hierop kropen ChristenUnie-politici meteen in een slachtofferrol. Kamerlid Arie Slob meende dat christenen (lees: ChristenUnie en SGP) in het publieke debat werden gediscrimineerd, en senator Roel Kuiper klaagde meteen steen en been over de ‘knock-out-democratie’, die minderheden uit de politieke arena wilde slaan. Dat de discussie was opgelaaid omdat de ChristenUnie de vrijheid van andersdenkenden wilde beperken, waren beide heren allang weer vergeten.

  Enkele jaren later, in oktober 2011, organiseerde het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie een afscheidscongres voor André Rouvoet. De begin dat jaar afgetreden partijleider zei in zijn redevoering dat hij de formele regel dat de democratische meerderheid beslist respecteerde, maar tegelijkertijd benadrukte hij dat een échte democratie zo veel mogelijk rekening houdt met minderheden. Rouvoet beriep zich op Kennedy’s analyse dat de seculiere meerderheid minderheden marginaliseert en gebruikte dat als een frame, om het over de andere kant van de zaak vooral maar niet te hebben. Hij schetste religieuze minderheden als slachtoffer van de seculiere meerderheid, maar over de diversiteit in orthodoxe gemeenschappen zweeg hij uiteraard.

  Hoe zit het dan met orthodoxe moslims? Ten aanzien van Al-Haddad hadden de seculiere critici terechte kritiek op zijn standpunten. Natuurlijk, de mening van Al-Haddad is extreem radicaal en vermoedelijk zullen slechts weinig moslims in Nederland het met hem eens zijn. Maar Al-Haddad is geboren in Saoedi-Arabië, waar geen vrijheid van godsdienst is.  Al-Haddad is bovendien gepokt en gemazeld in het Saoedische denken. Hij eist in Europa het recht op om als moslim naar islamitische wetten te mogen leven, maar uiteraard gunt hij andersdenkenden deze rechten niet. Een fatsoenlijk debat viel er met hem niet te voeren: op kritische vragen gaf de imam geen antwoord, of hij verwees naar een ‘niet-verifieerbare’ bron, de Koran. Fundamentalisten maken geen interpretatieslag naar het heden en geloven dat de antwoorden van toen antwoord geven op alle vragen. Ruimte voor twijfel, ruimte voor diversiteit, ruimte voor het individu: die ruimte bestaat gewoon niet.

  Dat de Profeet Mohammed een dichter en dromer was die prachtige verhalen kon vertellen en een zwak voor mooie vrouwen had, dat gaat er bij de fundamentalisten onder zijn volgelingen niet in. Zij willen en kunnen alleen nog maar het strenge gezicht van de Profeet zien, dat overigens niet afgebeeld mag worden. Het is aan de ene kant beschamend als men Al-Haddad voor malloot of haatbaard uitmaakt –  en hem op deze manier dehumaniseert – maar waar Al-Haddad en zijn geestverwanten mee bezig zijn, is een dehumanisering van de islam. Hun doel is dit geloof van alle menselijke trekjes te zuiveren, te beginnen met de Profeet zelf. Tofik Dibi riep tijdens het Baliedebat niet voor niets uit: “Uw islam is niet mijn islam”.

  Gelovigen, ook fundamentalistische gelovigen, zijn allemaal anders. Aan de andere kant, conservatieve geloofsstromingen hebben veel intolerante trekjes en verhouden zich vaak slecht tot democratie en individuele vrijheid, waaronder ook de individuele godsdienstvrijheid. Kennedy en vooral Meijers zouden er goed aan doen deze kant wat meer te belichten.

   

  Uit de kast

  Nederland is nog niet veranderd in een Narnia-in-de-winterland: voor gelovigen is in onze samenleving nog steeds plaats, ze kunnen naar de kerk of de moskee, en krijgen ook geen seculiere staatsopvoeding. Ook mogen gelovigen, dankzij de vrijheid van meningsuiting, zeggen wat ze denken. Nederland is geen seculiere dictatuur.

  Aan de andere kant: maakt godsdienstvrijheid mensen vrij of leidt dit tot onderdrukking? Zijn christelijke homo’s die zeggen dat ze bewust voor een celibatair leven kiezen wel echt vrij, of doen ze dit uit angst voor uitstoting uit de gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, en de verwachting van een eeuwige straf na dit leven? Op deze vraag kun je eigenlijk geen bevredigend antwoord geven. De politiek moet daarom een zekere terughoudendheid in acht nemen. We moeten geen staatsopvoeding willen, ook al is deze seculier. Echter, een overheid die organisaties subsidieert die vrouwen en/of homo’s discrimineren, is ook niet neutraal, en maakt deze discriminatie zelfs mede mogelijk. De overheid dient op te komen voor minderheden en ook met minderheidsopvattingen die binnen een minderheid kunnen leven, maar moet voorzichtig zijn in haar optreden. Per geval moet goed bekeken worden wat de juiste keuze is. Soms weegt de vrijheid van de religieuze groep het zwaarst, soms de vrijheid van het individu.

  Belangrijker dan wat de overheid al dan niet moet doen, is de manier waarop het maatschappelijk debat wordt gevoerd. Op dit moment wordt er te veel naar elkaar gewezen:   seculieren beschouwen religieuzen te snel als barbaren, terwijl religieuzen zichzelf te snel in de slachtofferrol plaatsen –  vaak ook om maar niet te hoeven na te denken over de vraag of er misschien toch iets waar is van de kritiek van de ander. Dit komt door het drijven op twee gescheiden eilandjes en angst voor beïnvloeding van het eigen gekoesterde gedachtegoed. Voor een vruchtbaar debat is in de eerste plaats seculiere zelfbeheersing nodig. Christenen en moslims moeten niet meer als achterlijke barbaren worden gekarikaturiseerd, maar als mensen met een andere mening worden benaderd. Kritiek op die mening moet echter wel mogelijk blijven. Ook met religiekritiek is niets mis, zolang de aanhangers van religies maar als mensen worden blijven benaderd. Daarnaast zou het goed voor de discussie zijn, om niet alleen radicalen en extremisten aan het woord te laten, maar ook ‘normale’ religieuzen. Vooral voor de islamdiscussie zou dit heel heilzaam zijn en deze discussie bevrijden uit de verstikkende wurggreep van de polarisatie.

  In Narnia, het betoverde land achter de kleerkast, zijn de regels makkelijk. Of je volgt de White Witch, of je volgt Aslan. Een tussenweg is er niet. We moeten weg uit deze wereld. Gelovigen en seculieren moeten uit de kast komen, wakker worden uit hun utopische droom, en leren om in de echte wereld toch een beetje met elkaar samen te leven.

  Tags: Aslan, Bart Jan Spruyt, Erica Meijers, James Kennedy, Joop den Uyl
  Read More
 • Meindert Leerling: KANTTEKENINGEN BIJ BOEK VAN GOD LOS

  0

  KANTTEKENINGEN BIJ BOEK ‘VAN GOD LOS’

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Fractievoorzitter_Leerling_%28RPF%29_-_NL-HaNA_Anefo_932-3201_WM465.jpg/640px-Fractievoorzitter_Leerling_%28RPF%29_-_NL-HaNA_Anefo_932-3201_WM465.jpg

  Beste Ewout en Remco,

   

  Met veel belangstelling, genoegen en vaak ook instemming heb ik jullie boek ‘Van God Los’ gelezen. Met name de weergave van historische feiten zijn voor zover ik daar een oordeel over mag hebben over het algemeen correct. Mijn complimenten. Het boek leest ook vlot en is een goede weergave van ontwikkelingen in de laatste 50 jaar. Nuttig dat dit op schrift staat. Belangrijk vind ik ook dat jullie de genoemde personen en hun organisatie in hun waarde laten. Dat laat onverlet dat ik hier en daar wat opmerkingen heb en wil jullie die vanuit ‘een positieve grondhouding’  toesturen.

   

  Hopelijk stellen jullie een en ander op prijs.

  Hartelijke groet

  Meindert

   

   

  Pag. 32:

  –          Het is onjuist te stellen dat de radicale afwijzing van homoseksualiteit in de ChristenUnie tot het verleden behoort. Die afwijzing heeft namelijk nooit bestaan. Zij die zich als LID hebben aangemeld worden nimmer bevraagd over kerkelijke herkomst of seksuele voorkeuren. Arie Slob was overigens met zijn antwoorden op het randje of er net over heen. De partij heeft in 2008 besloten en dat besluit is nooit herroepen, dat zij die de partij in besturen of politiek gremia VERTEGENWOORDIGEN zich wat de relatievorm betreft moeten houden aan wat in het verkiezingsprogramma staat. Daarin is bepaald dat alleen een wettig huwelijk tussen een man en een vrouw als enige legitieme relatievorm wordt erkend. Met andere woorden: zij die er een andere relatie op nahouden (bij voorbeeld ongehuwd samenwonen) kunnen de partij niet vertegenwoordigen. De partij heeft geen moreel oordeel uitgesproken over het praktiseren van een homoseksuele relatie, maar de bepaling uit 2008 is helder.

  –          Ook voorgangers van Van der Staaij zoals Van der Vlies en Van Rossum heb ik nooit op ‘preken’ kunnen betrappen.

  Pag. 34:

  –          Het is wel erg sterk uitgedrukt dat de ChristenUnie ‘steeds meer verscheurd wordt door de tegenstelling orthodox-christelijke identiteit en behoefte in de hedendaagse politiek een inbreng te hebben’. Ik geef toe dat er een spanningsveld kan zijn, maar de ChristenUnie en de voorgangers GPV en RPF zijn al sinds jaar en dag actief in het besturen van gemeenteraden, dan wel provinciale staten.

  Pag. 35:

  –          Onderaan de pagina wordt gesproken over drie christelijke partijen. Dat is onjuist. Het CDA is geen christelijke partij in de klassieke zin van het woord en menigeen erkent dat al sinds de oprichting van de partij. Het CDA houdt echter de schijn op om zodoende orthodoxe christenen die niet verder kijken dan hun politieke neus lang is aan zich te blijven binden.

  –          Terecht wordt vastgesteld dat christenen in seculiere partijen ‘geen poot aan de grond krijgen’. Zelfs in het CDA krijgen ze geen kans om bv in de Tweede Kamer Bijbelse principes als norm uit te dragen.

  Pag. 41:

  –          Den Uyl had destijds een punt. Voor de kleine christelijke partijen is de helft plus 1 niet de absolute norm om te beoordelen  of iets goed of fout is. Zijn verwijt dat SGP, GPV en RPF daarmee ondemocratisch waren was echter  volstrekt onjuist. Dat hebben we hem proberen duidelijk te maken en ook in zijn eigen partij schaamden diverse Kamerleden zich voor zijn uitlatingen.

  Pag.45:

  –          Als ik alleen voor de RPF mag spreken: ons streven was een Nieuw Nederland naar Bijbelse normen. Te bereiken via democratische weg. Wie de meerderheid heeft, kan ook beleid bepalen. Dan doen socialisten en liberalen ook. Dat behoeft beslist niet te betekenen dat andersdenkenden in hun rechten worden beperkt. Het is maar wat je onder rechten verstaat. Ieder mens heeft zich te houden aan de wet. Ook de wet die jou in principe niet zint. Dat is overigens heel wat anders dan gewetensdwang. Dat is beslist not done.

  Pag. 46:

  –          Het staat nog maar te bezien dat de ChristenUnie na 2000 (na de fusie?) van het ideaal van Nederland als protestantse natie is afgestapt. Het GPV had zo’n ideaal. De RPF was ruimer door te stellen een Nieuw Nederland naar Bijbels normen. Volgens de Bijbel is elk mens geroepen die normen na te leven (Prediker 12:13). De ChristenUnie belijdt nog altijd dat de overheid dienares van God is en daarmee wordt de God van de Bijbel bedoeld. Overheid en samenleving moeten derhalve doen wat die God van elk mens vraagt.

  Pag. 56:

  –          De passage over mijn TV-optreden vind ik een dissonant. Kritiek mag natuurlijk, maar het moet terecht zijn. Ik kan me in wat is geschreven beslist niet herkennen en weet niet of de schrijver op grond van eigen waarneming een en ander heeft opgetekend of dat hij dit van derden heeft. Nooit heeft mij van welke kant dan ook het verwijt bereikt dat ik als een ‘drammerige preker overkwam’.  Ik zou daar graag een voorbeeld van hebben. Wel is het goed te beseffen dat zowel in de begintijd van de EO en later ook van de RPF de TV werd gebruikt om de eigen achterban te bereiken en duidelijk te maken waarvoor je stond en wat je aan opvattingen had. Dat ik ‘geen harten wist te veroveren’ staat maar zeer te bezien. De RPF bleef ondanks interne problemen toch in de Kamer en zowel het ledental als het stemmental namen na de in 1985 afgesloten crisis weer toe. In 1989 scheelde het maar een haar of we hadden weer op twee zetels gestaan.

  Pag. 96:

  –          Het is opvallend dat de naam van Henk van Rossum in het hoofdstuk over de emancipatie bij de SGP niet wordt genoemd. Hij was de eerste niet-predikant die fractievoorzitter werd van de SGP en hij doorbrak in 1982 het TV-taboe enigszins. Hij kwam niet voor de camera, maar gaf wel een commentaar op de Troonrede en liet daar een foto van hem bij plaatsen.

  –          Het citaat over ‘het schatje met een hoog knuffelgehalte’ is ten onrechte aan Ria Beckers-de Bruijn toegeschreven. Het was staatssecretaris Elske ter Veld die deze woorden in de mond nam.

  Pag. 99:

  –          De uitspraken van de SGP over de verhouding tot Israël zijn mede ingegeven door wat de RPF van stonde aan in het Verkiezingsprogramma had staan. Ik denk met name aan de positie van Jeruzalem. De RPF betitelde de stad vanaf het eerste begin als ‘de ondeelbare hoofdstad van de staat Israël’. De SGP volgde daarin later. Het GPV liet zich in deze niet uit.

  –          Een klein jaar geleden heb ik in het RD meer samenwerking tussen ChristenUnie en SGP bepleit. Waarom wel samen in Europa en in diverse raden en staten en niet in Den Haag?

  Pag. 106:

  –          De waarneming van het verschil in stijl tussen Schutte en Leerling is juist. Ik ben blij dat ook de schrijvers, zoals ik ook al vaker hoorde van collega-Kamerleden, hebben vastgesteld dat ik overheid en volk opriep terug te keren naar de christelijke moraal. De RPF had immers als leuze: een Nieuw Nederland naar Bijbelse normen. Er zal hier en daar wel hoon hebben opgeklonken, maar daar heb ik zelf weinig van bespeurd. Sterker, ik zou namen kunnen noemen van collega’s uit de fractie van bij voorbeeld VVD en D66 die mij aanspoorden daarmee door te gaan. Ze lieten weten blij te zijn dat het geluid van de RPF in de Tweede Kamer klonk, omdat ze er in principieel opzicht geheel mee eens waren, maar dit in hun eigen fracties niet meer konden zeggen…..

  Pag. 107:

  –          De naam ChristenUnie zaaide inderdaad verwarring. Was en ben er niet gelukkig mee. Het verwees niet naar een ideologie, maar naar een bepaalde groep mensen. Dat gevaar dreigt nu ook in de discussie over de grondslagformule.

  Pag. 108:

  –          Gang van zaken rond Unieverklaring en Uniefundering zijn correct weergegeven en gelukkig heeft men in 2000 gekozen voor de huidige aanpak al staat die in onze dagen weer ter discussie. Denk aan rede Veling die naar mijn mening overigens weinig weerklank vindt in de ChristenUnie.

  Pag. 109:

  –          Of het juist is te stellen dat de fusie bedoeld was om meer macht te krijgen, betwijfel ik zeer. Daarnaast was Eimert van Middelkoop zeker niet de enige die in deze bedenkingen had. Christenen moeten niet streven naar macht, maar moeten Bijbels genormeerde politiek  bedrijven. Als men wordt gevraagd mee te doen in colleges of regering kan men onder duidelijk te stellen voorwaarden aanschuiven.

  –          De constatering dat Veling niet geschikt was voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer was inderdaad van tevoren bekend en het is dramatisch voor hem dat het op een mislukking is uitgelopen. Dat lag niet in de eerste plaats aan hem, maar aan de partij die alles deed (met name van GPV-zijde) om het lijsttrekkerschap van Leen van Dijke te voorkomen.

  Pag. 112:

  –          Om Eimert van Middelkoop te betitelen als een slechte minister gaat me beslist te ver. Heb heel andere geluiden gehoord. Dat hij fouten heeft gemaakt mag waar zijn, maar tegen de brute krachten van Verhagen zijn maar weinigen opgewassen. Niettemin had met name Rouvoet in die tijd wel wat feller van zich mogen afbijten om zijn minister in bescherming te nemen.

  Pag. 113:

  –          De kritiek op Tineke Huizinga is ook ongenuanceerd. Ze werd inderdaad op een ongelukkige post neergezet. Maar om haar kwalijk te nemen, dat ze in De Wereld Draait Door  niet meteen kon zeggen welke affiniteit ze met V&W had, vind ik wat onheus. Helaas wordt in deze regels niet vermeld dat ze als minister van Milieu juist heel goed heeft gefunctioneerd.

  –          Onderaan deze pagina wordt mijn naam nog een keer opgevoerd. Het gaat om de periode dat de zogeheten Staphorster Variant in zwang was. De RPF heeft toen nooit gehengeld naar regeringsdeelname, maar meerdere malen werd mij gevraagd of we als RPF daartoe bereid waren. Daar heb ik bevestigend op geantwoord, maar zoals ik hierboven al stelde moesten daar wel voorwaarden aan worden gesteld. En dat heeft Rouvoet bij de regeringsdeelname van de ChristenUnie eveneens gedaan. Ook op het punt van de ethische kwesties.

   

  Pag. 114:

  –          De conclusie onderaan deze pagina over de regeringsdeelname van de ChristenUnie is juist. Ik had aanvankelijk grote reserves. Een kleine fractie die tussen de grootheden CDA en PvdA zou worden vermalen en alleen wat zeteltal  in de Kamer interessant was. Rouvoet heeft me persoonlijk in kennis gesteld van de inhoud van het regeerakkoord en dat klonk beslist slecht. Ik heb toen laten weten niet verder op de rem te gaan staan, maar wel gezegd dat papier geduldig is. Met name wat de regeling rond de wachtdagen bij abortus en het vermelden van alternatieve mogelijkheden had er veel kordater moeten worden opgetreden. Men had in 3 maanden een rapport moeten eisen, wetend dat de regeerperiode soms korter is dan je denkt en hoopt. De Gezinsnota van Rouvoet heb ik als een grote teleurstelling ervaren. Dit was geen RPF-stuk. Ook de Emancipatienota van Plasterk was beneden de RPF-maat. De twee ChristenUnie-bewindslieden hadden in het kabinet meer op hun strepen moeten staan. Ze waren inderdaad nodig om het kabinet in stand te houden. Dat is een prijs waard.

  Pag. 116:

  –          Dat de jongere orthodoxe protestanten meer in de lijn van Veling (geen grondslag meer) denken kwam zaterdag 22 november tijdens de discussie over het hertalen van de grondslag beslist niet tot uitdrukking. In tegendeel.

  –          De term ‘steeds meer katholieken’ moet echt met een korreltje zout worden genomen. Zelf ben en blijf ik tegenstander van het in de ChristenUnie toelaten van katholieke christenen omdat zij een andere mens- en maatschappij hebben en zich ook willen laten leiden door Pauselijke uitspraken.

  Pag. 117:

  –          Bij de vergaderingen  van de RPF Federatieraad werden zeker niet allen psalmen gezongen. Ook Gezangen. Opwekkingsliederen waren in die periode minder bekend, c.q. in zwang.

  Pag. 118:

  –          Dat behoudende leden van de ChristenUnie zich langzamerhand meer en meer aangetrokken voelen tot de SGP is een feit. Bestuur en politieke leiders lijken dat nog onvoldoende te onderkennen.

  –          De term ‘getuigenispolitiek’ vind ik erg ongelukkig. Wekt altijd  een verkeerde indruk. De RPF wilde getuigende politiek bedrijven en dat is ook de roeping van de ChristenUnie in deze tijd. Niet in de eerste plaats streven naar de macht, maar getuige van Christus zijn die Koning der koningen is en dus ook in de publieke samenleving moet worden gediend. Getuigende politiek is politiek die vanuit de Bijbelse normen en w aarden op alle politieke terreinen de stem laat horen. Dat heb ik in mij RPF-tijd proberen te doen en dat dienen de vertegenwoordigers van de ChristenUnie blijvend te doen.

  –          Wie de nieuwe ‘ideologische zwaargewichten’ – let vooral op dat laatste woord – is me niet duidelijk. Ik ken ze niet.

  Pag. 119:

  –          De ChristenUnie moet niet ongelijke willen, maar getrouw zijn aan haar opdracht. Zie boven.

  Pag. 134:

  –          Dat katholieken overwegend pro-Europees denken heeft mede te maken met het stille verlangen van herstel van het Romeinse rijk met Rome als hoofdstad. Berlesconi heeft dat een aantal jaren geleden nog eens ruiterlijk toegegeven.

  Pag. 127:

  –          Ben blij dat onderaan deze pagina nu eens zwart-op-wet staat dat de Bijbel in het CDA geen absoluut gezag heeft, maar ‘slechts één van de inspiratiebronnen’.  Dat zouden veel orthodoxe christenen nu eens ingepeperd moeten krijgen. Het CDA is geen christelijke partij. Wordt ook op pag. 128 vastgesteld.

  Pag. 129:

  –          Succes CDA heeft voor een overgroot deel alles te maken met de lijsttrekker, c.q. politieke leider. Lubbers was erg populair. Zijn opvolgers beslist veel minder.

  Pag. 140:

  –          Niet alle Geref. Vrijgemaakten stemden vroeger  ‘vanzelfsprekend’ GPV. Heel wat Vrijgemaakten bleven de ARP en later het CDA trouw. Anderen sloten zich in de jaren 70 aan bij de RPF.

  Pag. 150:

  –          De houding van christenen tegenover homo’s  heeft in het verleden zeker te wensen overgelaten. Ik heb  dat  bij de behandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling ook ruiterlijk toegegeven. Kreeg er zelfs een compliment voor van het COC bij monde van Henk Krol. Het wordt terecht onderaan pag. 153 geconstateerd.  In 1973 was ik Eindredacteur Informatieve Programma’s TV bij de EO en ik heb toen felle kritiek laten horen op de toen buiten mijn verantwoordelijkheid om uitgezonden programma’s over de problematiek van de homofilie. De homofiele geaardheid. Met name bij de omroep (NOS) heb ik met diverse homo’s prima samengewerkt. Punt is alleen dat christenen op grond van de Bijbel de vrijheid moeten hebben en ook mogen en moeten zeggen dat een homoseksuele relatie met iemand  van hetzelfde geslacht in strijd is met de Bijbel. Dat heeft de ChristenUnie zoals al eerder opgemerkt  in 2008 ook vastgelegd. Helaas hebben Rouvoet (pag. 156) en later Slob (pag. 159) dat in TV-uitzendingen niet helder gecommuniceerd. We leven echter in de tijd die vergelijkbaar is met bijna 2 eeuwen geleden toen Groen van Prinsterer verzuchtte: “Vrij zijt ge, maar wee u wanneer ge uw vrijheid niet gebruikt naar mijn wenken en voorschriften.” Het ging na de revolutionaire jaren om de liberale geest die toen woei.

  Pag. 173:

  –          Over het fenomeen ‘Mensenrechten’ zou ik nog wel eens een fundamentele discussie in de ChristenUnie willen voeren. Wat mij betreft dienen die Mensenrechten de Bijbelse toets van de kritiek doorstaan. Niet de mensrechten, maar de Bijbelse normen zijn voor christenen alles bepalend.  De vrijheid is dus niet absoluut (pag. 186) zoals tegenwoordig vaak wordt beweerd. De mensenrechten krijgen dan de allure van een religie.

  Pag. 180:

  –          De suggestie die onderaan pagina 180 wordt gewekt alsof o.a. de RPF in het verleden voorstander was van discriminatie werp ik verre van me. De fractie van de RPF heeft bij de behandeling van de Grondwetswijziging van 1983 in tweede lezing (de eerste lezing werd gehouden voordat de RPF in de Kamer vertegenwoordigd was) wel de nodige kanttekeningen gemaakt bij artikel 1, maar dat ging over de in eerste termijn aangenomen wijziging “op welke grond dan ook”.  Dat vonden wij veel te vrijblijvend en hebben toen o.a. op de positie van de homoseksuele leraren in het christelijk onderwijs gewezen. Uitsluiten op grond van principes is geen discriminatie, want zij die een homoseksuele relatie hebben kunnen op tal van scholen wel terecht. Zie nogmaals uitspraak Groen.

  Pag. 184:

  –          Op pagina 184 en ook 185 worden terecht goede woorden gesproken over Europarlementariër Peter van Dalen.

  Pag. 187:

  –          Ik was het destijds volledig eens met Kees van der Staaij. In beginjaren 70 maakte ik voor de EO enkele documentaire over de problematiek van de abortus-provocatus. Toen konden wetenschappers al aantonen dat verkrachtingen niet altijd tot een zwangerschap leidden. Sterker: het gebeurde doorgaans niet. En dat blijkt ook uit de cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Slechts 7% leidt tot zwangerschap. Dat is toch percentagegewijs gerekend bijna verwaarloosbaar. Zaak waar het om ging is, dat vrouwen die riepen verkracht te zijn bijna automatisch recht hadden op abortus. Of dat een smoes was, werd (en wordt naar ik vrees) niet onderzocht. Daar moet terecht wat aan worden gedaan en het is onbegrijpelijk dat er zo fel op deze zaak is gereageerd. Goed dat in deze de cijfers nog eens op tafel kwamen.

  Pag. 190:

  –          Het was destijds de VVD-voorzitter Haya van Someren-Downer die tegenstemde en dat niet om partijpolitieke motieven deed, maar  omdat ze persoonlijk legalisering van abortus-provocatus afwees.

  Pag. 191:

  –          De RPF wordt genoemd bij partijen die bezwaar maakten tegen het abortus-voorstel van CDA en VVD. Op zich juist, maar de RPF was toen nog niet in de Kamer vertegenwoordigd en past dus niet in het genoemde rijtje.

  Pag. 192:

  –          De uitspraak van Ineke Haas-Berg was natuurlijk wel erg opmerkelijk. GPV en SGP hebben in dat abortusdebat gewoon hun visie gegeven, maar dat was al tegen het zere been. Over democratie en tolerantie gesproken! (Zie nogmaals uitspraak van Groen).

  –          De uitspraak van Deetman was kenmerkend voor het CDA. De helft plus 1 beslist. Geen hogere normen waaraan je je opvatting moet toetsen.

  Pag. 193:

  –          In die periode kende de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een jaarlijkse toetsing van de Wet afbreking zwangerschap. Die kans grepen de kleine christelijke partijen aan om nogmaals hun standpunt weer te geven en ook voorbeelden van ontsporingen te geven. Mede op dringend verzoek van het CDA is die periodieke toetsing afgeschaft. Men wilde niet steeds met het verleden worden geconfronteerd.

  Pag. 194:

  –          De opmerking van Kohnstamm sloeg nergens op. Je mocht over deze kwestie gewoon niet meer discussiëren. Gepasseerd station. Zie nogmaals de opmerking van Groen.

   

  Pag. 196:

  –          De laatste alinea vind ik neerbuigend richting o.a. Van der Staaij en toont hoe weinig begrip er bestaat voor het wezen van Bijbelgetrouwe politiek. Het gaat daarbij namelijk in de eerste plaats om te getuigen van de waarheid en van de Bijbels normen die voor alle mensen gelden. Of men het gelooft of niet. Of men luistert of niet. Seculiere meerderheid is niet bepalend voor de boodschap van de Bijbelgetrouwe partijen.

  Pag. 205:

  –          Het was uiterst teleurstellend dat koningin Beatrix de Wet Afbreking Zwangerschap ‘bij de gratie Gods’ heeft ondertekend. Ze had het voorbeeld van koning Boudewijn in België moeten volgen als een helder getuigenis.

  Pag. 206:

  –          Erkennen dat Nederland een seculier land is, behoeft niet te betekenen dat je je als christen in de politiek daarbij neerlegt. Het blijft een kwestie van getuigen omdat we mogen weten dat de Bijbelse normen voor mens en samenleving veruit het beste zijn voor iedereen.

  Pag. 208:

  –          Slotalinea spreekt mij in het geheel niet aan.

   

   

  Hartelijke groet

  Meindert Leerling

  December 2014

  Tags: CDA, ChristenUnie, Meindert Leerling, Remco van Mulligen, RPF
  Read More
 • Een beetje vertrouwen kan geen kwaad

  0

  De laatste dagen is er veel aandacht geweest in de media voor de moord op Theo van Gogh, alweer tien jaar geleden. Veelgestelde vragen hierbij waren: hoe gaat het nu in Nederland met het islamdebat? Wat hebben al die debatten opgeleverd? En: wordt het niet tijd voor een ander islamdebat in Nederland? Een interessante stem in dit debat is die van Enis Odaci, voorzitter van de islamitische denktank Humanislam. Hij publiceert in diverse media over religie, cultuur en samenleving. “Het is zaak om van de multiculturele maatschappij een samenleving te maken,” vindt Odaci.

   

  Door: Ewout Klei

  Wat betekent de islam voor jou?
  “‘De’ islam zegt mij niet zoveel, want een godsdienst kent geen vierkante kaders. Persoonlijk is het één van mijn vele bronnen van inspiratie, zingeving en reflectie. Een aangename reisgenoot.”

  Je bent voorzitter van een islamitische denktank, Humanislam. Kun je islam en humanisme wel met elkaar verbinden?
  “Humanisme draait uiteindelijk om het welzijn van de mens. Dat wat we denken en doen moet het individu, en uiteindelijk de samenleving als geheel, ten goede komen. Het seculier humanisme is in Nederland de laatste jaren de dominante stroming binnen het humanisme geworden, ten koste van andere humanistische stromingen. Onterecht.”

  Waarom onterecht?
  “Jaap van Praag, een belangrijke grondlegger van het Nederlands humanisme, stak het humanisme veel breder in. Hij stelde dat seculieren niet kunnen bewijzen dat God niet bestaat. En gelovigen kunnen niet bewijzen dat God wel bestaat, dus moeten zij elkaar vooral vinden in hun handelen ten gunste van het algemene welzijn. Door de mens centraal te stellen in de godsdienst, plaats ik als vanzelf de ratio en ethiek ook centraal. Godsdienst, ratio en ethiek zijn voor mij ten diepste met elkaar vervlochten. Je bent dan in mijn beleving een religieus humanist. Omdat mijn wieg toevallig in een islamitisch gezin heeft gestaan heb ik daar specifieke woorden en beelden bij gekregen, maar dat maakt mij niet minder humanist.”

  Is een humanistische islam hetzelfde als een vrijzinnige islam?
  “Woorden als ‘vrijzinnig’ suggereren een van de enge orthodoxie ‘bevrijde’ manier van geloofsbeleving. Dat is te kort door de bocht. Vrijzinnigheid is een kwestie van definitie. Ergens in de tijd spreken mensen een definitie af, via een commissie, een synode, een concilie of desnoods een Tweede Kamermotie. Dan val je opeens wel of niet onder een definitie. Het is dus een kwestie van perspectief, ook in de islam. Voor salafisten en ISIS-aanhangers ben ik juist vanwege mijn losse omgang met dogma’s en rituelen een extremist. Voor seculiere Hollanders ben ik weer een vrijzinnige moslim. Of nog mooier: ‘gematigd’.”

  Twijfel je (wel eens) aan de historische betrouwbaarheid van de Koran? Dat Mohammed een openbaring heeft gekregen? Dat God bestaat?
  “Jazeker, maar die fase heb ik al achter mij. Het zijn relevante vragen, want het antwoord op deze vragen onderbouwt je meningen en in dit geval je religieuze basis.”

  Wat was het antwoord?
  “De vraag of de hele islam een hersenschim is, of een historisch feit, blijkt uiteindelijk niet relevant voor welke discussie dan ook. Immers, als de Koran niet rechtstreeks uit de hemel is komen vallen en als Mohammed nooit bestaan heeft, wat is dan de conclusie? Is er dan geen bron van inspiratie meer? Het wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van Mozes, Jezus en Mohammed, God uiteindelijk, ligt niet voor het oprapen. Ondanks deze wetenschappelijk verantwoorde twijfel is het aantal Joden, christenen en moslims geenszins afgenomen. Dat vind ik humor van de Geest, die zich echt niet laat vangen in definities en stellingen.”

  Je bent samen met de protestantse predikant Koetsveld bezig met een dialoog tussen moslims en christenen. Is zo’n dialoog niet ontzettend lastig, omdat islam en christendom allebei een exclusieve claim op de waarheid hebben?
  “De dominee en ik zijn erg blij met onze waarheidsclaims omdat ze uiteindelijk een deel van onze religieuze traditie vormen.”

  En dat leidt niet tot debat?
  “Zeker wel. Wij doen echter een belangrijke aanvulling: als God bestaat, dan moeten Zijn woorden meer omvatten dan wat in de Torah, Evangelie en Koran bij elkaar opgeschreven staat. God is dus ook te vinden in andere geloofstradities, culturen en andere mensen. En dat maakt nieuwsgierig. Het zou van een universele arrogantie getuigen als Gods liefde, barmhartigheid en vrede alleen voor joden of moslims of christenen gereserveerd zou zijn. Dit kunnen we overigens prima onderbouwen op basis van theologische bronnen.”

  Wat is dan het doel van zo’n christelijke-islamitische dialoog?
  “Zo’n dialoog is geen dialoog tussen ‘islam en christendom’. Het is een dialoog tussen mensen, dat is het vertrekpunt. Niet tussen moskee en kerk, niet tussen bestuurders van stichtingen en verenigingen. Nee, een dialoog van hart tot hart. We brengen het menselijke element terug in onze gesprekken. Een kansrijke dialoog begint zelden met de vraag wat of waarom je in iets gelooft.”

  Worden de waarheidsclaims in de Koran en Bijbel dan niet erg gemakkelijk opzij geschoven?
  “We zijn echt niet naïef. Vele waarheidsclaims zijn uiteindelijk gebaseerd op boeken en vervolgens op menselijke interpretatie. Noem het gewoon dogma’s. Dogma’s zijn historisch te herleiden en te verklaren in de context van die tijd. De ontwikkeling van de christelijke drie-eenheid, de twee-naturenleer van Jezus, allemaal te herleiden tot keuzes van mensen. De vele vormen van sharia, de ontwikkeling van jihad, allemaal te herleiden tot keuzes van mensen. Als je dat dus weet, en uitlegt, dan praat je in ieder geval al op basis van feiten en niet op basis van beelden.”

  Hoe reageren mensen op deze boodschap?
  “Afkeurend, nieuwsgierig, instemmend, het hele spectrum eigenlijk. Wij willen en zullen niemand overtuigen van ons gelijk. We gunnen iedereen zijn of haar wereldbeeld. Ik hoop alleen wel dat hij of zij de deur opendoet als een islamitische of joodse buurman toevallig om hulp verlegen zit. Daar gaat het om. Waarheidsclaims zijn overigens geen exclusieve religieuze aangelegenheid. Seculieren gedragen zich steeds meer als de nieuwe fundamentalisten door het geloof achter de voordeur te willen duwen en religieuzen te beknotten in hun religieuze uitingen. Dat lijkt verdacht veel op zendelingen die hun godsdienst aan anderen willen opdringen. De seculieren zeggen feitelijk: ons wereldbeeld is beter dan het religieuze wereldbeeld. Hoe kan dat?”

  Omdat religie leidt tot geweld?
  “Er is empirisch vast te stellen, gewoon hoofden tellen, dat het aantal vredelievende gelovigen het aantal gewelddadige gelovigen in elke godsdienst veruit overstijgt. We zeggen gek genoeg niet dat iedereen dus maar gelovig moet worden. Geweld kent vele oorzaken: economische en geopolitieke belangen, opvoeding, discriminatie, onverschilligheid, armoede, etc. Het is irrationeel om het religieuze aspect uit te lichten en dat te abstraheren tot moeder aller kwaad. Bankdirecteuren en beurshandelaren zadelen de hele samenleving op met een onzeker pensioen en toegenomen schulden. Om de rommel van geldzuchtige instituties op te ruimen wordt er bezuinigd op sociale voorzieningen voor ouderen en zwakkeren. Dat is nog eens een omvangrijke daad van geweld.”

  In Nederland is het islamdebat een tijdlang gegijzeld, zo lijkt het, door Geert Wilders. Hoe heeft u het islamdebat in Nederland de afgelopen jaren, zeg maar vanaf Pim Fortuyn, ervaren?
  “Het debat is niet gegijzeld, alleen gekanaliseerd. Eerst moeten we dus weten wat het islamdebat is. Na 9/11 was er ook een hevig debat. Na de moord op Van Gogh opnieuw. Dat was toen echt heftiger dan het ISIS-debat van nu, maar de mechanieken zijn dezelfde. Wat zijn we in die 10-15 jaar opgeschoten dankzij ‘het islamdebat’? Een debat moet ergens toe leiden, het moet een nut bewijzen. Vul eens in: wat is de centrale stelling in het islamdebat waarover gedebatteerd wordt?

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het debat wel een goede richting opgaat?
  “Begin met het afschaffen van abstracte en onwerkbare woorden. ‘Islamdebat’ bekt lekker, maar waar het toe moet leiden weten we niet. Een ander voorbeeld: ‘de multiculturele samenleving is mislukt,’ riep Balkenende tijdens zijn ambtstermijn. Angela Merkel zei het ook. Maar waarom is het dan mislukt? Wil men een monocultuur? Als dat zo is, moet iedereen katholiek worden? Niet fijn voor de protestanten. Of moet iedereen Fries leren spreken? Niet fijn voor de Randstedelingen. Of moet iedereen atheïst worden? Niet fijn voor de religieuzen onder ons. De multicultuur en de diverse subculturen daaronder zijn al een objectief constateerbaar feit. Het is zaak om van de multiculturele maatschappij een samenleving te maken.

  Een debat moet toch ook gevoerd worden over grotere thema’s?
  “Natuurlijk, maar elk debat gaat uiteindelijk over mensen. Zeker een debat over ‘de multiculturele samenleving’ of ‘de islam’. Wil je minder islam? Dan wil je minder moslims. Wil je een monocultuur? Dan heb je dus een aversie tegen alle religieuze gemeenschappen en culturen, inclusief onze Spaanse koning en onze Argentijnse koningin. Als je andermans identiteit wil veranderen, ben je gewoon racistisch bezig. Voor het bouwen van een prettige samenleving is iemands ras, seksuele geaardheid en levensovertuiging irrelevant. Vind je dat niet, dan hebben we gelukkig Artikel 1 om ons tegen jou te beschermen. De wet is een prachtig fundament voor het rationeel ondervangen van alle angsten en fobieën. Die gaat namelijk uit van wat mensen doen, niet van wat mensen denken.”

  Het afgelopen half jaar concentreerde het islamdebat in Nederland zich eigenlijk op twee, drie thema’s: Israël, daar aan gekoppeld het antisemitisme, en natuurlijk ISIS. Waarom is Israël zo’n gevoelig thema voor moslims?
  “Bedoel je de politieke staat Israël? Het Bijbelse land? Of het joodse volk? Israël is in de maatschappelijke discussie een containerbegrip geworden. En wie bedoel je met ‘moslims’? De sjiieten, de soennieten? De eerste generatie gastarbeiders, of letterlijk: alle moslims? Deze zomer waren er wereldwijd protesten tegen de bombardementen op Gaza, dat ging niet over etniciteit, maar over excessief geweld. Kritiek op de handelingen van de politieke staat Israël wordt verward met etnische kritiek op het Bijbelse volk van Israël. De media overspoelen ons vervolgens met angstbeelden over toenemend antisemitisme.”

  Niet alleen de media toch? Je hebt rapper Appa toch gehoord met zijn opmerking ‘Fuck de Talmoed’? Dat is gewoon pure Jodenhaat, geen kritiek op Israël. En die radicaal-islamitische demonstranten in Den Haag wonden er ook geen doekjes om. Het ging ze niet om de ‘zionisten’ zeiden ze, het ging ze om de Joden. Dit is geen opkloppen van angstbeelden. Het antisemitisme neemt toe. Of denk je hier toch anders over?
  “Wat Appa rapt is voor zijn rekening en wat een groepje ISIS-aanhangers roept is voor hun rekening. Vanwaar de extrapolatie naar de hele islam? Let wel, Jodenhaat is zeker aanwezig, dat mag niemand bagatelliseren. Integendeel, het moet uitvergroot worden zodat er in de volle breedte van de samenleving een bewustwording ontstaat. Net zoals islamhaat uitvergroot moet worden in het belang van de bewustwording. Wilders, die bijvoorbeeld midden in het huis van de vaderlandse democratie, de Koran gif noemt, is van dezelfde categorie. Het heet dan niet islamhaat, maar vrijheid van meningsuiting. Waar het mij om gaat is de razendsnelle vervlechting van kritiek op het ongedefinieerde Israël met het antisemitisme. Daarmee doe je uiteindelijk vooral de Joodse gemeenschap geen recht want antisemitisme wordt dan een inflatoir begrip.”

  Soms hoor je opiniemakers en politici beweren dat de islam, net als het christendom, vanaf het begin af aan al antisemitisch was. Als voorbeeld wordt dan steevast de slag en de slachting bij Khaybar in 629 na Christus genoemd, toen alle mannelijke Joodse strijders na de slag door de troepen van Mohammed werden afgeslacht. Opiniemakers en politici die de tolerantie van de islam tegenover de Joden benadrukken wijzen op het kalifaat van Córdoba in Spanje, waar de Joodse minderheid het zeer goed had, veel beter dan in de christelijke landen. Hoe sta jij in deze discussie?
  “Antisemitisme koppelen aan de begintijd van ‘de islam’ vind ik creatief. Hier worden wel vaker twee thema’s met elkaar verward. De kritiek op ‘Joden’ in de Koran is ingekaderd door religiekritiek op de geestelijke elite van die tijd, ingegeven door felle polemische debatten. Dat deed Jezus ook, hij gaf commentaar op en daagde de politieke en geestelijke elite van zijn tijd uit. Daar waar nieuwe culturen opkomen, uitwaaieren, en samen met oude culturen moeten leven, gebeuren er ongelukken. Mooie dingen kunnen ook gebeuren. Córdoba en Khaybar laten beide kanten zien. Het antisemitisme van nu staat daar los van.”

  Hoe bedoel je?
  “Het relatief moderne antisemitisme is vooral gekoppeld aan WOII en de christelijke traditie. Niet voor niets ontstond er een Theologie na Auschwitz, waarin de Kerk eindelijk het jodendom een eigen weg naar God gunde. Joden waren niet meer alleen maar moordenaars van Jezus, Gods Zoon. De Koran was ruim 1400 jaar geleden al zover. Mensen die als gevolg van conflicten elders in de wereld nare dingen roepen tegen Joden moeten vooral goed onderwijs krijgen en de politiek van Israël leren scheiden van joodse gelovigen. Daar zijn vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap zelf ook druk mee bezig, zoals de orthodoxe rabbijn Lody van de Kamp in Amsterdam met zijn Salaam-Shalom initiatief, en Jaap Hamburger met zijn platform Een Ander Joods Geluid. Ik zoek naar de bruggenbouwers, die verbinden nog eens werelden met elkaar.”

  De laatste kalief was de Ottomaanse sultan Abdülmecit II, die in 1924 gedwongen werd om af te treden. Negentig jaar was er geen kalief meer, totdat Abu Bakr al-Baghdadi zichzelf in 2014 tot kalief heeft gekroond. Hoe kijkt u tegen deze machtsaanspraak aan?
  “Ik heb helemaal niets met het islamitische kalifaat, de zendingsbeweging van het christendom of het Bijbelse visioen van een Groot Israël. Het is in weerspraak met mijn analyse van de heilige boeken, met mijn ratio, met mijn perceptie van wat deze tijd aan oplossingen vraagt.”

  Als je de ontwikkelingen in de islamitische wereld volgt krijg je heel erg de indruk dat de fundamentalistische islam duidelijk aan de winnende hand is. De Groene Revolutie in Iran en de Arabische Revolutie zijn mislukt. In Turkije wordt de seculiere staat door Erdogan stukje bij beetje de nek omgedraaid, een organisatie als ISIS heeft een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Als buitenstaander vraag ik mij af: komt het nog wel goed?
  “Ligt eraan of je uit de geschiedenis kunt herleiden dat paradigmawisselingen wel vaker plaatsvonden binnen één of twee zomers. Ik denk dat het een generatiewisseling, misschien wel twee, vraagt voordat de revolutionaire winden echte verfrissing en verlichting brengen. Maar ik geloof dat de democratische geest wel degelijk uit de fles is.”

  Is er hoop voor een humanistische islam?
  “Die bestaat al, in alle geledingen van de islamitische gemeenschap, van rekkelijken tot preciezen. Er zal altijd een radicale loot van de islam blijven bestaan, en die kan keurig aangepakt worden zodra de wet wordt overtreden. Als ons wereldbeeld echter alleen gebaseerd is op nieuws dat binnenkomt via onze smartphone en televisie, dan kan ik me het gevoel van wanhoop goed voorstellen. De realiteit op straat is een andere.”

  Maak jij je persoonlijk zorgen over de spanningen in de samenleving?
  “Natuurlijk. Het lezen van wetenschappelijke onderzoeksrapporten is echter penicilline voor pijnlijke onderbuiken. De parlementaire onderzoekscommissie Blok heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar het fenomeen integratie. Deze kwam in 2004 met het rapport Bruggen Bouwen, waaruit bleek dat de multiculturele samenleving wel degelijk gelukt was, en als rapportcijfer een ruime zeven kreeg. Drie jaar later kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport Identificatie met Nederland tot dezelfde conclusie. Men constateerde dat de meeste allochtonen zich zowel met het land van herkomst als met Nederland identificeren. Daar is niets mis mee, want je houdt van zowel je vader als van je moeder. Problemen zijn er. Alles gaat met vallen en opstaan, maar een beetje vertrouwen kan geen kwaad.”

  Wat moet er gedaan worden om wantrouwen weg te nemen?
  “ISIS, Arabische revoluties, Iran en Erdogan ga je echt niet vanuit Nederland oplossen. Een beetje afstand inbouwen tot de wereldproblemen kan verhelderend werken, zodat de focus weer bij jezelf komt te liggen. Blijf in gesprek met je buurman, collega, vriend – leer elkaar kennen. Heb het eens over vakanties, hobby’s, toekomstplannen, en pas tien gesprekken later over de islam. Neem vooral de media met een hele grote korrel zout – vervang de mediamoslim dus met echte contacten. Ben je islamoloog of theoloog, neem dan het voortouw om onderdelen van de islam te hervormen – wat gelukkig al gedaan wordt, maar deze mensen mogen best werken aan hun zichtbaarheid. Accepteer dat de pluriforme samenleving een feit is. Het is hoog tijd om de gelijke in de ander te zien.”

  Meer info?
  Ewout Klei is historicus en freelance journalist.
  Dit artikel is verschenen op de website Nieuwwij.nl

  Read More
 • Impressie boekpresentatie Van God los

  0

  Een foto-impressie van de boekpresentatie van Van God los. Het einde van de christelijke politiek op 24/09/2014 bij boekhandel Schreurs en Groot in Amsterdam.

  Het boek is geschreven door Remco van Mulligen en Ewout Klei. Als referenten traden op oud-politicus Boris van der Ham van D66 en de conservatieve publicist Bart Jan Spruyt.

  De foto’s zijn gemaakt door Kirsten Feenstra en Kinge Siljee.

   

   

   

  Tags: Bart Jan Spruyt, Boris van der Ham, Ewout Klei, Remco van Mulligen, Van God los
  Read More
 • Presentatie ´Van God los´ in Amsterdam

  0

  Wanneer: woensdag 24 september 2014 om 18:00

  Wie: Ewout Klei & Remco van Mulligen

  Wat: Eeuwenlang was in Nederland het christelijk geloof alomtegenwoordig.  Tot de verkiezingen van 1967 beschikten de christelijke partijen over een parlementaire meerderheid. Tegenwoordig hebben ze in de Tweede Kamer nog slechts 21 zetels. In Van God los. Het einde van de christelijke politiek? nemen twee jonge historici, Ewout Klei en Remco van Mulligen, het veranderende politieke landschap onder de loep. Heeft Nederland een seculiere meerderheidscultuur? Hoe proberen CDA, ChristenUnie en SGP in deze tijd te overleven? Waarom zijn de debatten over weigerambtenaren en abortus zo gepolariseerd? Hoe reageren christenen op de PVV? Maakt D66 zich schuldig aan christenpesten? En bovenal: wat kan de rol zijn van christelijke beginselen in de politiek? Met hun verhelderende essays bieden de auteurs een frisse en genuanceerde kijk op het Nederlandse religiedebat. Waar gaat het naartoe en waar moet het naartoe?

  De boekpresentatie wordt geleid door Pieter de Bruijn Kops, acquirerend redacteur bij Nieuw Amsterdam. Nadat de auteurs hun boek hebben gepresenteerd zullen twee referenten, publicist Boris van der Ham en columnist Bart-Jan Spruyt, er hun visie op geven. Deze bijdragen zullen het thema christelijke politiek belichten. Hierna volgt een paneldiscussie, waar ook de overige aanwezigen een bijdrage aan kunnen leveren.

  Ewout Klei is politiek historicus. Hij promoveerde in 2011 op Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond. Hij werkt als freelancer voor The Post Online, schrijft mee aan schoolboeken en is scriptiebegeleider bij Studiemeesters in Amsterdam.

  Remco van Mulligen is historicus. Hij rondde in 2014 het proefschrift Radicale protestanten af, over de ontwikkeling van het Nederlandse orthodox-protestantisme in de laatste vijftig jaar. Hij werkt als freelancer o.a. voor Elsevier, Tertio en Nederlands Dagblad.

  Ewout Klei en Remco van Mulligen Van God los. Het einde van de christelijke politiek? Uitgeverij Nieuw Amsterdam, €21,95

  Toegang gratis

  Uitgave: Van God los

  Waar: Boekhandel Schreurs & de Groot, Weteringschans 173, 1017 XD Amsterdam NL
  T. 020 320 8412
  E. info@schreursendegroot.nl

  Tags: Bart Jan Spruyt, Boris van der Ham, CDA, ChristenUnie, D66
  Read More
 • Vrij gemaakt?

  0

  http://reiniersonneveld.nl/wp-content/uploads/2014/09/Vrijgemaakt-Lammert-Kamphuis-Reinier-Sonneveld-e-a.jpg

  ‘Vrijgemaakt?’ Dertigers over hun leven in een gereformeerde zuil.

  Opgroeien in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk is geen sinecure. In ‘Vrijgemaakt?’ spreken dertigers zich uit over hun jeugd in die wereld. Op de een of andere manier kunnen zij niet verder met die manier van leven en geloven. Geloven zij überhaupt nog wel? En waarin dan? Boeiend en herkenbaar, over loskomen van je wortels en op de juiste manier verdergaan.

  Lammert Kamphuis stelde dit boek samen uit gesprekken met vijftien dertigers die zich op een kruispunt bevinden: hun gereformeerd-vrijgemaakte jeugd ligt achter hen, de toekomst ligt open. Hoe vinden zij hun eigen weg?

   

  Aan dit boek heb ik meegeschreven als één van de vijftien auteurs. Ook heb ik opgetreden als co-redacteur, samen met Lammert Kamphuis die de auteurs voor het boek benaderde.  Het boek kreeg binnen tien dagen een tweede druk!

  Read More
 • Schilderklaas

  0

   

  Met Pasen denk ik aan Schilderklaas,

  Dus stuur ik hem een kaart,

  Ik vraag hem hoe het met hem gaat,

  En met zijn geestelijk zwaard.

  Ik maak een soort van grapje,

  Over de rok van Huisvrouw Piet.

  Maar Klaas heeft het dan blijkbaar druk,

  Want antwoord krijg ik niet.

   

   

  Als ik naar de Schooldag ga,

  En toch in Kampen ben.

  Dan rijd ik even bij ze langs,

  omdat ik ze heel goed ken.

  Helaas, helaas is Klaas nooit thuis,

  maar soms wel Huisvrouw Piet.

  Die trouwens in haar vrije tijd

  Er best lekker uit ziet.

   

  Schilderklaas, wie kent hem niet,

  Schilderklaas, Schilderklaas en natuurlijk Huisvrouw Piet.

  (2x)

   

  Elk jaar op 11 augustus,

  krijg ik al een kleur.

  Ik weet wat me te wachten staat,

  Ouderlingen aan de deur.

  Ik heb wat drank in huis gehaald,

  Ik ontvang ze met een lied.

  Maar het ene jaar drinken ze wel,

  En ‘t jaar daarop weer niet.

   

  Schilderklaas, wie kent hem niet,

  Schilderklaas, Schilderklaas en natuurlijk Huisvrouw Piet

  (2x)

   

  Vrijmaking,

  Pepermunten, pepermunten, pepermunten, pepermunten.

  Ware Kerk,

  Pepermunten, pepermunten, pepermunten, pepermunten.

  Open Brief

  Pepermunten, pepermunten, pepermunten, pepermunten.

  G, G, G, G, P, V,

  Pepermunten, pepermunten, pepermunten, pepermunten.

   

  De waarste broeder van ons allemaal,

  Voor altijd en eeuwig.

  En ik wil jou!

   

  Met Pasen denk ik aan Schilderklaas,

  Dus stuur ik hem een kaart,

  Ik vraag hem hoe het met hem gaat,

  En met zijn geestelijk zwaard.

  Ik maak een soort van grapje,

  Over de rok van Huisvrouw Piet.

  Maar Klaas heeft het dan blijkbaar druk,

  Want antwoord krijg ik niet.

   

  Schilderklaas, wie kent hem niet,

  Schilderklaas, Schilderklaas en natuurlijk Huisvrouw Piet.

  (repeat)

   

  Tekst: Ewout Klei en Henk Westbroek

  Tags: Klaas Schilder
  Read More
 • Waarom was de Gay Pride zo saai?

  1

  Dit artikel verscheen vorig jaar op Joop.

  De parade is vooral een feestje van seculiere zelfbevrediging geworden

  Afgelopen weekend bezocht ik dus voor het eerst de Gay Pride. Ik had een paar jaar geleden, bij toeval, de Gay Pride van Londen aanschouwd: een gezellige barbecue voor leernichten en travestieten. In vergelijking daarmee was de Amsterdamse Gay Pride een enorm spektakel. De Prinsengracht vol met bootjes die confetti spoten en de halve stad in het roze.

  Toch viel het festijn in 020 mij enigszins tegen. Had het kleine feestje in Londen nog iets spontaans, in Amsterdam was alles verschrikkelijk commercieel en conformistisch. Akzo Nobel, Vodafone, Google, de Nederlandsche Bank en Thalys hadden allemaal hun eigen boot. Die van Thalys was het leukst, met een roze Eiffeltoren in de vorm van een fallus. Ook D66, GroenLinks PvdA en VVD waren van de partij.  Heel fijn natuurlijk dat ze voor homorechten zijn en dat je naar Kamerleden kon zwaaien, maar spectaculair waren deze bootjes niet. Alleen GroenLinksers hadden een beetje hun best gedaan, door zich allemaal als bijtjes te verkleden. Hun motto was dan ook ‘Bee free’. Ik telde maar één heuse leernichtenboot waarop opzwepende muziek werd gedraaid (ik bedoel dus niet het softcorenummer S&M van Rihanna).

  Over de Gay Pride maakte bijna niemand zich meer boos. Alleen de conservatieve opiniemaker Fop Schipper, die onder andere schrijft voor de Volkskrant en De Dagelijkse Standaard, ergerde zich aan de ‘liberale eenheidsworst’ (no pun intended) die aan Nederland zou worden opgedrongen. Hij stelde op Twitter de retorische vraag: “Is het in Nederland eigenlijk al strafbaar om niet mee te doen met die viespeukerij in de Amsterdamse grachten?” Fop kent de Gay Pride blijkbaar alleen maar van televisiebeelden van tien jaar geleden, toen er op sommige homobootjes nog provocerend gecopuleerd werd. De roze Koninginnedag van afgelopen zaterdag was geen reet aan.

  Waarom was de Gay Pride zo saai? Mijn vermoeden is dat de homo-emancipatie in Nederland is voltooid. Vorig jaar werd er nog gedemonstreerd tegen de weigerambtenaar, het laatste obstakel dat de volledige acceptatie van homoseksualiteit in onze maatschappij in de weg stond. Natuurlijk, in bepaalde christelijke, islamitische en asociale kringen heeft men het nog steeds niet op met homo’s, maar deze intolerante groepen vormen zelf ook minderheden in onze samenleving. De overgrote meerderheid in Nederland accepteert homoseksualiteit als iets volstrekt normaals. De meeste orthodoxe christenen durven het, behalve binnenskamers, niet meer hardop te veroordelen. Vandaar ook dat het politieke engagement van de Gay Pride zich dit jaar vooral op het buitenland richtte: het dictatoriale Rusland van Poetin en een land als Oeganda waar homo’s worden bedreigd met geweld en lange gevangenisstraffen. Het is een beetje vergelijkbaar met de aandacht voor Chili en Cuba tijdens de 1 mei-optochten in de jaren zeventig en tachtig, internationale solidariteit bij gebrek aan grote klassentegenstellingen in Nederland.

  Het is natuurlijk ontzettend mooi dat homoseksualiteit in Nederland zo breed geaccepteerd wordt. De politieke en maatschappelijke noodzaak voor een Gay Pride valt daardoor echter weg. De Gay Pride is nu vooral een feestje van seculiere zelfbevrediging geworden, waar grote bedrijven en seculiere politieke partijen laten zien hoe goed ze wel niet voor homo’s zijn. De Gay Pride is een instituut.

  Er valt in Nederland nog een boel te emanciperen en te detaboeïseren, ook op seksueel gebied. Mensen met een fetisj voor voeten zijn raar en soms ook vies (terwijl een obsessie voor borsten en billen ‘normaal’ is), om maar te zwijgen over liefhebbers van BDSM, luiers, oorwarmers etcetera.

  Het is hoog tijd voor een Fetish Pride.

  Tags: Amsterdam, Eenheidsworst, Fop Schipper, Gay Pride, Londen
  Read More
 • Bart Verbrugh, de Martin Bosma van het GPV?

  0

  Tweede Kamer debat, Verbrugh (GPV) interpelleert over defensienota - NL-HaNA 2.24.01.05 0 927-2634 WM239.jpg

  Door: Ewout Klei

   

  Opnieuw gerommel in de PVV. Geert Wilders heeft geprobeerd de publicatie van Martin Bosma’s boek Handlangers van de ANC-apartheid tegen te houden, een boek dat uiteindelijk niet werd gepubliceerd bij Prometheus omdat de uitgeverij er geen heil in zag. Wilders is dolblij, omdat hij niet met het blanke apartheidsregime geassocieerd wil worden.

  Het manuscript van Bosma’s ongepubliceerde boek is handen van de redactie van het NRC-Handelsblad. Bosma betoogt in zijn boek dat Nederland een nieuw Zuid-Afrika dreigt te worden, waar blanken fungeren als ‘proefkonijnen in een multicultureel laboratorium’. Bosma noemt de politiek van het African National Congress (ANC) ‘politiek-correct racisme’ en omschrijft deze partij verder als communistisch, gewelddadig en corrupt. Nederland wacht volgens Bosma hetzelfde lot als Zuid-Afrika, waar de blanken tegenwoordig tweederangs burgers zouden zijn:

  ‘Want de essentie van de progressieve ideologie is (…) dat die ons wil doen verzoenen met onze ondergang (…). Wat links heeft willen betekenen voor Zuid-Afrika wil het ook dolgraag Nederland aandoen. (…) De Afrikaners, dat zijn wij. De Afrikaners van vandaag zijn de Nederlanders van over vijftig of honderd jaar.’

  Martin Bosma is uiteraard niet de enige in Nederland die zich zeer verbonden voelt met de blanke Afrikaners en het blanke apartheidsbewind van weleer. Extreem-rechtse actiegroepen als Voorpost en de Identitair Verzet doen dat ook. Toen ANC-leider Nelson Mandela op 5 december 2013 overleed herdoopten actievoerders van Identitair Verzet de Mandelabrug in Utrecht tot ‘Moordenaarsbrug’.

  Van 1948 tot 1994 kende Zuid-Afrika de apartheid. De zwarten waren tweederangs burgers. Ze mochten niet stemmen en mochten in bepaalde gebieden niet komen. Ook werden ze uit hun huizen gezet en weggestopt in de zogenoemde ‘thuislanden’, de armste gebieden van Zuid-Afrika. In de jaren vijftig bestond er in Nederland veel begrip voor de apartheidspolitiek. De blanke Afrikaners waren immers afstammelingen van de Nederlanders die Zuid-Afrika vanaf de zeventiende eeuw koloniseerden. In de jaren zestig veranderde de stemming in Nederland. Het apartheidsregime werd veroordeeld als racistisch.

  Ook in gereformeerde kringen, waar van oudsher de meeste sympathie voor de Afrikaners bestond, werd men kritisch. Felle criticasters van de apartheid waren Siewert Bruins Slot van het dagblad Trouw en Jan Nico Scholten, Tweede Kamerlid van de Antirevolutionaire Partij (en later het CDA). Alleen de gereformeerden die in de jaren zestig en zeventig trouw bleven aan het erfdeel der vaderen – de rechtervleugel van de ARP en de kleine christelijke partijen – bleven de apartheid door dik en dun steunen.

  De meest overtuigde apartheidsapologeet in de jaren zestig en zeventig was misschien wel Bart Verbrugh, ideoloog van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Verbrugh was van 1939 tot 1945 in Indië geweest en vond het zeer vanzelfsprekend dat niet-blanken een ondergeschikte positie in de samenleving hadden. Toen hij terugkeerde naar Nederland trok hij fel van leer tegen de dekolonisatie en wilde hij dat de laatste restjes koloniaal bezit – Nieuw Guinea en Suriname – voor het Koninkrijk der Nederlanden bleven behouden. In de jaren vijftig was Zuid-Afrika nog niet bij Verbrugh in beeld. Hij kreeg pas belangstelling voor het land toen Zuid-Afrika in de jaren zestig internationaal zwaar onder vuur kwam te liggen. De blanke Afrikaners waren naast stamverwanten ook ideologische verwanten: ze wilden net als de vrijgemaakt-gereformeerden van het GPV hun eigenheid beschermen tegen de boze buitenwereld. Waar het GPV zich bedreigd voelde door de ontkerkelijking en de verdere Europese integratie (in 1963 ging het GPV de verkiezingen in onder de leus ‘Den vaderland getrouwe’), daar verzetten de blanke Afrikaners zich tegen het oprukkende zwarte nationalisme en communisme. Daar kwam nog bij dat het blanke Zuid-Afrika een christelijk land was met een christelijke grondwet. Verbrugh wilde in Nederland ook een christelijke grondwet, ten einde de christelijke identiteit van het Nederlandse volk te beschermen tegen het gevaar van secularisatie (de ChristenUnie, waarin het GPV in 2000 is opgegaan, streeft trouwens ook nog steeds naar een christelijke grondwet).

  In 1976 leidde Verbrughs pro-apartheidsstandpunt tot een pijnlijke confrontatie met Ed van Thijn, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Aanleiding van deze confrontatie in de Tweede Kamer was het besluit van het kabinet-Den Uyl om aan Zuid-Afrika geen kernreactoronderdelen te leveren. Volgens Verbrugh was dit besluit genomen met een anti-apartheidsmotief. De Nederlandse regering zou voorstander zijn van een ‘sterk gemengde cultuurstaat’ in Zuid-Afrika, iets waar Verbrugh op tegen was. Vervolgens probeerde hij duidelijk te maken dat het in Zuid-Afrika niet zou gaan om een ‘rassenprobleem’ maar om een ‘cultuurprobleem’. Apartheid draaide volgens Verbrugh om gebiedsscheiding als gevolg van cultuurscheiding en had in principe niets te maken met de verschillen tussen rassen. Dat het pleidooi van Verbrugh puur theoretisch was bleek uit het betoog van de GPV-theoreticus zelf, want hij maakte enkele kritische opmerkingen over zwarte nationalisten. Niettemin vond Verbrugh dat een ieder die zich aan de heersende cultuur wilde aanpassen de kans moest krijgen om daarin te worden opgenomen. Een zwarte zou volgens Verbrugh in theorie deel kunnen worden van de blanke gemeenschap. Verbrugh probeerde zo alle schijn van racisme te vermijden.

  Verbrughs uiteenzetting werd door Van Thijn wel als racistisch betiteld, omdat Verbrugh ondanks zijn vertoog het Zuid-Afrikaanse regeringsbeleid bleef verdedigen: ‘Ik heb nog nooit zo’n racistisch betoog in deze Kamer gehoord. (…) Ik heb mij tijdens het betoog van Verbrugh tot het uiterste moeten beheersen om niet hetzij naar de interruptiemicrofoon te snellen, hetzij de Kamer te verlaten.’ Hierop snelde de fractievoorzitter van het GPV, Pieter Jongeling, zijn fractiegenoot te hulp en zei dat de PvdA-fractievoorzitter niet hard kon maken dat Verbrughs betoog racistisch was. Van Thijn, inmiddels weer wat afgekoeld, antwoordde dat het verhaal van Verbrugh niet geloofwaardig was. In Zuid-Afrika vielen cultuur en ras immers samen. CPN-leider Marcus Bakker wees vervolgens op de racistische huwelijkswetgeving in Zuid-Afrika, waar het blanken en zwarten verboden was om met elkaar te trouwen. Verbrugh antwoordde dat hij hierover niet had gesproken, laat staan dat hij dit goedkeurde.

  De pijnlijke confrontatie tussen Verbrugh en Van Thijn werd een paar weken later becommentarieerd door de Volkskrant. Verbrugh behoorde volgens deze krant tot de ‘goedwillende, doch misleide christenen’. ‘Zij kunnen niet zien wat er ginds werkelijk gebeurt, omdat zij, emotioneel gebonden aan Zuid-Afrika, tot elke prijs met de stam- en geloofsverwante blanken willen blijven praten’.

  Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 werd Verbrugh de nieuwe lijsttrekker van het GPV. Jongeling ging met pensioen. Het verkiezingsprogramma van het GPV heette ‘Toekomst van Nederland’. In zijn verkiezingsprogramma keerde het GPV zich niet alleen tegen abortus en pornografie, maar ook tegen de multiculturele samenleving. Gastarbeiders moesten remigreren naar het land van herkomst. In het orgaan Vrede en Vrijheid van de Stichting voor Nationaal Christelijke Politiek, een beweging voor GPV-sympathisanten, trok Verbrugh bovendien expliciet de vergelijking tussen Nederland en Zuid-Afrika:

  ‘We hebben kritiek op onze mede-Nederlanders, die het zo hoog in de bol hebben, dat ze hun neus ophalen voor het zware en vuile werk, dat in ons land moet worden gedaan (ploegenarbeid, schoonmaakdiensten), en ermee akkoord gaan dat dit door Turken, Marokkanen, Spanjaarden en Italianen wordt verricht. We zouden een Nederlands beleid toejuichen, dat erop gericht is deze arbeid weer in de handen van ons eigen volk te brengen, om zo het ontstaan van een heterogene cultuur in ons land te voorkomen (b.v. een moslim-cultuur naast de verzwakte christelijke cultuur). Op dezelfde manier zouden we een Zuidafrikaans beleid toejuichen, dat erop gericht is arbeidskrachten van de “Bantoes” te vervangen door die van de Afrikaanders.’

  In de jaren tachtig was Verbrugh betrokken bij de Oranjewerkers. Deze groep van blanke Zuid-Afrikaners onder leiding van Hendrik Verwoerd junior, de zoon van wijlen president Hendrik Verwoerd, begrepen dat het apartheidsregime op instorten stond. Om de dreigende Apocalyps voor te zijn deden ze een vlucht naar voren: ze wilden een thuisland voor blanke Afrikaners vormen waar zij zelf het werk deden. De Oranjewerkers brachten kortom het monoculturele ideaal van Verbrugh in de praktijk. Hun plan voor een blank thuisland mislukte echter begin jaren negentig: Zuid-Afrika werd een multiculturele staat.

  Eén van de drijvende krachten achter de Oranjewerkers was de conservatieve calvinistische theoloog Carel Boshoff, de schoonzoon van Hendrik Verwoerd senior. Boshoff was in 1990 ook de oprichter van de blanke enclave Orania, een stadje van nog geen 1000 inwoners dat de culturele erfenis van het ‘Afrikanerdom’ wilde beschermen en waar alleen blanken het werk mogen doen. Met dit Orania heeft de PVV dankzij Martin Bosma tegenwoordig politieke contacten. Tussen Verbrugh en Bosma bestaat dus via de Oranjewerkers een link.

  Was Verbrugh een Martin Bosma avant la lettre?  Ja en nee. Verbrugh is overleden in 2003, negen jaar na de afschaffing van de apartheid, en hij heeft in deze jaren nooit afstand genomen van zijn pro-apartheidsstandpunt. Toch erkende Verbrugh in zijn autobiografie Jong zijn en oud worden (Amsterdam, Buijten en Schipperheijn 2002) dat hij zich had verkeken op Mandela: de man die hij decennialang voor een terrorist had gehouden bleek heel goed in staat blank en zwart met elkaar te verzoenen. Verbrugh was dus milder dan Bosma.

  Ten slotte speelt de tijd een belangrijke rol: een reden waarom Verbrugh, maar ook veel andere conservatieve christenen (en ook sommige heidenen) in de jaren zestig en zeventig de apartheid bleven verdedigen was de polarisatie in politiek en maatschappij. De linkse partijen en actiegroepen waren zeer verontwaardigd over Zuid-Afrika, maar zij zwegen vaak over de misdaden die door de communisten werden gepleegd achter het IJzeren Gordijn. Het was veel critici van apartheid niet alleen om rechtvaardigheid en gelijkheid te doen, maar ook om hun grote gelijk ten koste van rechts. Dat sommige rechtse mensen om die reden lang bleven vasthouden aan zaken die je misschien/wellicht niet zou moeten willen verdedigen is begrijpelijk. In het heetst van de discussie, als je ergens middenin zit, kun je vaak niet objectief zijn. Voor Bosma en clubjes als Identitair Verzet gaat deze redenering echter niet op. Zij zitten er niet middenin maar construeren achteraf een verhaal dat een stuk eenzijdiger is dan het verhaal wat in wetenschappelijke geschiedenisboeken wordt verteld.

   

  Toch hoop ik dat Bosma’s boek ergens uitgegeven gaat worden: het boek mag misschien abjecte onzin zijn, maar voor historici kan abjecte onzin soms heel interessant zijn.

   

   

  Ewout Klei is politiek historicus. Hij promoveerde in 2011 op Klein maar krachtig dat maakt ons uniek. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003.

  Tags: Apartheid, Bart Verbrugh, Ed van Thijn, GPV, Identitair Verzet
  Read More
 • Jezus Leeft in Europa

  0

  Door: Ewout Klei

   

  Volgens sommige recht(s)zinnige christenen is de ChristenUnie/SGP nog niet anti-Europa genoeg. Om die reden doet een nieuwe politieke partij een dappere poging om op 22 mei deo volente in het Europees Parlement verkozen te worden: Jezus Leeft. 

  Jezus Leeft is eind 2013 opgericht door Joop van Ooijen. Hij is een evangelist uit het dorpje Giessenburg en werd landelijk bekend vanwege de tekst ‘Jezus Leeft’ die op het dak van zijn boerderij stond. Van Ooijen ziet politiek als een getuigenis voor het feit (in de zin dat hij dat gelooft) dat Jezus leeft.

  Op 19 maart deed Jezus Leeft in acht plaatsen aan de gemeenteraadsverkiezingen mee. Er werden welgeteld nul zetels behaald en in totaal (dus alle gemeenten bij elkaar opgeteld) kreeg Jezus Leeft 1.107 stemmen. Ter vergelijking: de SGP haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in totaal 131.270 stemmen, de ChristenUnie 271.368 stemmen, het CDA 965.748 en de gezamenlijke ChristenUnie/SGP-lijsten 83.420 stemmen.  Op de website van Jezus Leeft zie trouwens niets meer over de gemeenteraadsverkiezingen. Blijkbaar wil de partij niet aan haar eigen falen worden herinnerd. Alle lokale partijprogramma’s zijn vakkundig verwijderd en als je niet beter wist zou je denken dat de Europese verkiezingen de eerste verkiezingen zijn waaraan de partij meedoet.

  Het verkiezingsprogramma van Jezus Leeft heet ‘Nu uit de EU’. De partij is in ieder geval origineler dan de PVV, die haar programma ‘Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014’ heeft genoemd. Jezus Leeft wil net als de PVV uit de EU en heeft als lijst 16 zestien speerpunten:

  WIJ WILLEN  1. Stoppen met geld gooien in de (Zuid) Europese bodemloze put. 2. Stoppen met het onder water laten lopen van onze polders. 3. Stoppen met het pesten van de Russen. 4. Stoppen met het grootheidswaanzinnige idee van een Europees leger. 5. Terug naar een eigen gulden. 6. Terug naar zorg voor zwakkeren en ouderen. 7. Terug naar liefhebben van onze naaste. 8. Ons werk terug. 9. Ondernemers als bestuurders en geen ambtenaren. 10. Drugs uitbannen. 11. geen vrije abortus en euthenasie (sic!). 12. Minder regels en dus ambtenaren. 13. Onze eigen grens bewaken. 14. Geen kernenergie maar groene energie. 15. Er zijn voor socialisten en liberalen, want wij zijn sociaal en vrij. 16. Er zijn voor democraten die nog in JEZUS geloven en Christenen die uit de EU willen.

  Net als de PVV en andere EU-haters is Jezus Leeft dus blijkbaar ook pro-Rusland in het conflict om Oekraïne. Dat is opmerkelijk. Zondigt Rusland niet tegen achtste gebod (‘Gij zult niet stelen’) door De Krim te annexeren? Of hebben de pro-Russische gevoelens te maken met het opsluiten van de dames van Pussy Riot, en wil Jezus Leeft laten zien dat er met de kerk niet te spotten valt?

  De gezamenlijke lijst van ChristenUnie/SGP is tegen verdere Europese samenwerking, maar wil niet uit de EU stappen. Dat laatste is voor Jezus Leeft een reden om zich fel tegen deze lijst af te zetten: ‘ze gaan dus voor een nog groter Europa. Christenen van Nederland trap er niet in, God wilde geen Babel, en laten we niet meedoen aan het bouwen van Babylon. Stem tegen Europa.’ Brussel = Babel. Dat was misschien ook een mooie verkiezingsleus geweest. Misschien is dat iets voor de verkiezingen van 2019.

  Lijsttrekker voor Jezus Leeft de Europese verkiezingen is Joop van Ooijen, op nummer twee staat zijn zoon Andreas (ergens hoopte ik dat Joop zijn zoon Jesús had genoemd, een veel voorkomende voornaam in Latijns Amerika) en op nummer drie John van Hoek. BN de Stem interviewde Van Hoek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde hij in Etten-Leur 168 stemmen, te weinig voor een zetel. Van Hoek zat hier in het geheel niet mee en duidde de nederlaag geestelijk: ‘De Here Jezus is iets groters van plan met ons. Hij wil liever heel zijn naam in Europa bekendmaken.’

  Jezus Leeft in Europa? Dat de partij in het Europees Parlement belandt is zeer onwaarschijnlijk. Maar wellicht kunnen Joop van Ooijen en de zijnen hun kracht zoeken bij Paulus. In 1 Korintiërs 1:27-28 schrijft de apostel namelijk:

  Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.

   

  Tags: Jezus Leeft
  Read More